Pravila privatnosti

1. PRAVILA PRIVATNOSTI

Euro Trophy Hrvatska, Dugoselska 10, 10000 Zagreb, kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. 

Naziv voditelja obrade:  Euro Trophy Hrvatska, Dugoselska 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB: 55039964422

Kontakt: info@euro-trophy.hr

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati vezano uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka

Obrađujemo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke,  korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može propis nas obvezuje na obradu podataka; izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora ; vaša privola = privola Ispitanika te legitimni interes;

Vaše podatke i to primjerice ime prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, mail adresu, broj putovnice (samo za ulaznice koje se odnose na gostovanja) možemo prije svega dobiti od Vas u trenutku kada pristupate udruzi iz bilo kojeg razloga i ovisno o Vašem upitu prema udruzi podatke uzimamo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev koji može biti od zahtjeva za učlanjenje u udrugu, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjev za pomoći, zahtjev za donacijom ili pak zahtjevom za zaposlenje. U svakom ovom slučaju podatke obrađujemo kako bismo odgovorili na Vaš  zahtjev za što je pravna osnova naš legitimni interes obzirom ste nam se izravno obratili.

Ukoliko ste koristili našu web stranicu ili ste sudjelovali u našim anketama te ste nam povjerili podatke o vašoj mail adresi tada je moguće na temelju našega legitimnog interesa obzirom smatramo da ste zainteresirani i daljnje za ponude ili akcije naše udruge da Vam pošaljemo poruku i podsjetnik na naše slijedeće aktivnosti ili turnire udruge te kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe  samim time i poboljšali naše usluge prema Vama.

U svakom trenutku možete jednostavnim klikom na odjavu na Internet stranici ili na linku odjave ovakvu uslugu zaustaviti. Vaša mail adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz razloga ažuriranja i dokazivanja da sa Vašom adresom ne kontaktiramo ako ste zatražili da Vam nikakve marketinške materijale daljnje ne šaljemo. Ukoliko ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, Vaše podatke, ime i prezime i eventualne druge podatke, ćemo obrađivati u cilju provedbe nagradne igre te izvršenja obveze predaje nagrade ukoliko ste osvojili kakvu nagradu. Osnova za ovakvu obradu je Vaša privola koju ste iskazali prijavom na nagradnu igru (vidi dalje za privolu).

Obzirom da udruga organizira turnire za maloljetne osobe u kojima su predmet obrade podaci maloljetnika zatražit ćemo dodatno podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika; ime i prezime, OIB, kopija identifikacijskog dokumenta, adresa prebivališta i dr. podatke, u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog očitovanja volje kao i za potrebe daljnje komunikacij.

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima. Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način – u svrhe izravnog marketinga Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.  Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Navedeno se posebice odnosi na državna tijela, nogometne saveze, trećim osobama za pružanje određenih aktivnosti, putničkim agencijama, agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama, trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke); za organiziranje turnira i dr. te se posebno navodi da osobito pažnju upotrebljavamo prilikom navedenog.

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranice, formulara (zahtjeva za članstvom), aplikacija, uređaja, neposredno u sjedištu društva ili na druge načine.

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji)  naš legitimni interes te sukladno zakonskim obvezama iz Zakona o udrugama.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

 • kod evidencije članova (vođenje registra članova) – sukladno Zakonu o udrugama, trajno za podatke koji su propisani Zakonom, a ostale podatke koji nisu obvezni (dani radi izravne komunikacije i dr)  za vrijeme trajanja članstva.
 • kod sudjelovanja u promotivnim ponudama, nagradnim igrama, anketama, podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje kod rješavanja upita ispitanika, za vrijeme rješavanja upita/akcije te najduže još godinu dana
 • kod izravnog marketinga  (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne opozove privolu ili odnosno otkaže prijavu ili po proteku  razdoblja neaktivnosti kada nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita te najduže još tri godine

U slučaju da su Vaši podaci koji su obrađeni  u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima čuvati ćemo podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade  ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti  na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

Prava ispitanika:

Prije svega želimo Vas uputiti da imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit na info@euro-trophy.hr

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je moguće naplatiti primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog interesa ovlašteni, zadržati Vaše osobne  podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Možete zatražiti ograničenje obrade

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj.

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu.

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti ili nekih drugih aktivnosti za koje ne postoji druga zakonita pravna osnova za obradu već se isti daju dobrovoljno temeljem –  privole (npr., prijava na newsletter, registracija korisničkog računa na champions-trophy.hr stranici…). Izostanak privole utječe na mogućnost  primanja informacija o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge odnosno akcije.

2. KOLAČIĆI

Ova web stranica koristi kolačiće – male tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš stroj kako bi web mjestu pružilo bolje korisničko iskustvo. Kolačići se općenito koriste za zadržavanje korisničkih postavki, pohranjivanje podataka o stvarima poput košarica i pružanje anonimnih podataka o praćenju aplikacijama trećih strana poput Google Analyticsa. Kolačići općenito postoje kako bi poboljšali vaše iskustvo pregledavanja. Međutim, možda ćete radije onemogućiti kolačiće na ovoj i na drugim web stranicama. Najučinkovitiji način za to je onemogućavanje kolačića u vašem pregledniku. Predlažemo da pogledate odjeljak za pomoć vašeg preglednika.

POTREBNI KOLAČIĆI (SVI POSJETITELJI)

 • cfduid: Koristi se za naš CDN CloudFlare za identificiranje pojedinačnih klijenata iza zajedničke IP adrese i primjenu sigurnosnih postavki po klijentu. Više informacija o privatnosti pogledajte ovdje: Pravila o privatnosti CloudFlare.
 • PHPSESSID: Da biste identificirali svoju jedinstvenu sesiju na web mjestu.

POTREBNI KOLAČIĆI (DODATNI ZA PRIJAVU KORISNIKA)

 • wp-auth: WordPress koristi za provjeru autentičnosti prijavljenih posjetitelja, provjeru autentičnosti lozinke i provjeru korisnika.
 • wordpress_logged_in_{hash}: WordPress koristi za provjeru autentičnosti prijavljenih posjetitelja, provjeru autentičnosti lozinke i provjeru korisnika.
 • wordpress_test_cookie Koristi WordPress kako bi se osiguralo da kolačići rade ispravno.
 • wp-settings-[UID]: WordPress postavlja nekoliko wp-postavki- [UID] kolačića. Broj na kraju vaš je pojedinačni korisnički ID iz tablice baze podataka korisnika. Ovo se koristi za prilagodbu vašeg prikaza administrativnog sučelja, a možda i glavnog sučelja web mjesta.
 • wp-settings-[UID]: WordPress također postavlja nekoliko wp-postavki- {vrijeme} – [UID] kolačića. Broj na kraju vaš je pojedinačni korisnički ID iz tablice baze podataka korisnika. Ovo se koristi za prilagodbu vašeg prikaza administrativnog sučelja, a možda i glavnog sučelja web mjesta.